ဧျပီလ (၁၀) ရက္ေန႔ ၊နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ရုံး ၊ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာင္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးလွသိန္း ႏွင့္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား Peace & Justice Myanmar (PJM) အပါအ၀င္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း (၇) ဖြဲ႔ တုိ႔သည္သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံျပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ မ်ားအား ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။

Please follow and like us: