၂ဝ၁၇ ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန့တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အႀကိဳလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသိေပးရွင္းလင္းသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ရက္ေန႔က Rark Royal ဟုိတယ္ ပတၱျမားခန္းမ(၅) တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ မိမိတို့၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ်တလူမႈအဖြဲ႔အစည္းနွင့္အတူ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္ အဖြဲ႕အစည္း ဒါနေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာက ကိုခ်မ္းၿငိမ္းေအာင္နွင့္ ေအာက္ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႔အစည္းက ဆလိုင္းေဘြ႐ိုးဆန္တို႔မွ ပူးေပင္းေဆာင္ရြက္ရသည့္ အေျကာင္းအရင္း၊ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အျပည့္အစုံအားေဒါင္းလုပ္ရယူရန္။

ျမန္မာ

https://www.peaceandjusticemm.org/wp-content/uploads/2017/02/Mission-Statement-by-COM-PJM-HBO-MM.pdf

အဂၤလိပ္

https://www.peaceandjusticemm.org/wp-content/uploads/2017/02/Mission-Statement-by-COM-PJM-HBO-Eng.pdf

 

Please follow and like us: