ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်)ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့်သဘောထားမှတ်ချက် အစီရင်ခံစာပါအချက်အလက်များအားလေ့လာချက်

၁၅-၇-၂၀၁၉ တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးမှ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာအရ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီကို ၁၉-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို ၂၀-၂-၂၀၁၉ မှ ၁၃-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ လွှတ်တော်တွင်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ (၁၄) ပါတီတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ ၊ တသီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့ မှ ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ( အစီရင်ခံစာတွင် ကော်မတီအစည်းအဝေးကာလအား ၂၀-၂-၂၀၁၉ မှ ၁၃-၆-၂၀၁၉ အထိဟု ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော်အစည်းအဝေးကျင်းပမှုအား ၂၀.၂.၂၀၁၉မှ ၁၂.၇.၂၀၁၉ ထိ စုစုပေါင်း (၂၅) ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ကြောင်းကို ပြည်ထောင်စုလွတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ Facebook (shorturl.at/ABGR1) စားမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အစည်းအဝေးနေ့စွဲနှင့် အကြိမ်အရေအတွက်ကို ကောက်ယူစုစည်းခြင်းအရ တွေ့ရှိရပါသည်)

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာအရ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပါ ပုဒ်မ၊ ပုဒ်ခွဲများအပေါ် ပြင်ဆင် ၊ ပယ်ဖျက်၊ ဖြည့်စွက် ရန် အကြံပြုချက် စုစုပေါင်း (၃၇၆၅) ချက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် အခန်းပေါင်း (၁၅) ခန်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး အကြံပြုချက်စုစုပေါင်း၏ (၇၂ %) မှာ အုပ်ချုပ်ရေး  ( ၃၂ % )၊ ဥပဒေပြုရေး ( ၂၃ %)၊ တရားစီရင်ရေး (၁၇%) စသည့်ဖြင့် အခန်း (၃) ခန်းရှိ ပုဒ်မ၊ ပုဒ်ခွဲများအပေါ် အကြံပြုထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။

<center><iframe width="1080" height="600" src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjkwMjFjYzQtNmZhMy00OTU3LWE0YjgtOTkzMmM3MTI1YTZiIiwidCI6IjJkZTdkZDU4LWVmN2ItNDkwZS05ZDNhLTVkNzBhM2U1OTA5NSIsImMiOjEwfQ%3D%3D" frameborder="0" allowFullScreen="true"></iframe></center>

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအရ ကော်မတီတွင်ပါဝင်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ (၁၄) ပါတီအနက်မှ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(၃၀ %)၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (၂၃ %)၊ မွန်အမျိုးသားပါတီ (၁၇ %)၊ အမျိုးသားညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (၁၂ %) အား အကြံပြုတင်ပြခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပြီး ၎င်း(၄) ပါတီ၏အကြံပြုချက်စုစုပေါင်းမှာ စုစုပါင်းအကြံပြုချက်၏ (၈၂ %) ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် ပုဒ်မ၊ ပုဒ်ခွဲများအပေါ် အကြံပြုထားသည့်အချက်အလက်အသေးစိတ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲများကို အများပြည်သူအား ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိသေးပါ။

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာအပေါ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ၂၂-၇-၂၀၁၉ နောက်ဆုံးထားပြီး အမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကမှ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

(မှတ်ချက်။ အစီရင်ခံစာတွင် အကြံပြုချက်စုစုပေါင်းမှာ (၃၇၆၅)ချက် ရှိကြောင်းဖော်ပြထားသော်လည်း အစီရင်ခံစာ၏ အပိုဒ် ၄ တွင် နိုင်ငံရေးပါတီနှင့် အစုအဖွဲ့အလိုက် (က) မှ (ဋ) ထိဖော်ပြထားသည့်အကြံပြုချက်များ၏ စုစုပေါင်းပေါင်းလဒ်မှာ(၂၃၂) ချက်ရှိပြီး အပိုဒ် ၁၉ (က) တွင်မူ “အခန်း(၁)တွင် (၂၃၁) ချက်” ဟုဖော်ပြထားခြင်းကြောင့် အချက်အလက်ကွဲလွဲနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုဖော်ပြချက်အကြောင်းအရာအချက်အလက်များမှာ အခန်း(၁) အတွက်အကြံပြုချက် (၂၃၂) ချက်ရှိသည်ဟုယူဆပြီး စုစုပေါင်းအကြံပြုချက် (၃၇၆၆) ချက်ပေါ်အခြေခံ၍တွက်ထုတ်ထားပါသည်။)

Please follow and like us: